Hva er egocentrisk språk?

Vi har alle tatt noen til å snakke med seg selv, og vi har gjort det selv igjen og igjen. I tillegg, hvis det er gode eksperter i denne praksisen, er det barn. Derfor synes mange barn under 6 år å ha selvsentrert og spontant språk som hjelper dem å vokse.Dette egocentriske språket er et veldig attraktivt fenomen for utviklingspsykologi.Selv om språk har en sterk sosial karakter, ser det ut til å skjule noe annet. Den spontane og ufølsomme bruken av en samtalepartner kan være en indikator på at den oppfyller funksjoner utover den sosiale kommunikasjonen.

I denne artikkelen vil vi utforske to forskjellige teorier som forsøker å forklare utseendet og funksjonene i det egocentriske språket. Disse teoriene kommer fra hendene til to av de mest relevante psykologene i studiet av utviklingspsykologi. De er Jean Piaget og Lev Vygotsky, som presenterer to svært forskjellige forklaringer for dette fenomenet.Piagets egocentriske språkteori

For å forstå Piagts egosentriske språk, er det nødvendig å ramme det i utviklingssteorien, som bygger på utvikling av logisk intelligens. Dermed er barnets evne til å forholde seg til andre betinget av denne typen utvikling. Spesielt, ifølge Piaget, vil barnet vise et underskudd i hans sosiale samspill før han utvikler den såkalte "teorien om sinnet".

For Piaget,

ville det egocentriske språket være et fenomen sentrert på emitteren selv, uten å ta hensyn til det andre.

Dette vil skje på grunn av at barnet ikke har kapasitet til sosial samhandling. I tillegg observerer vi også denne typen egocentrisk oppførsel på andre fly, som i tanke og oppfatning. Nå, hvorfor vises språk uten kommunikative verktøy? Piaget sier atet

eg egocentrisk språk fremstår som et uttrykk for den symbolske funksjonen som barnet nettopp har kjøpt . Ved 3 år begynner barnet å skaffe seg muligheten til å representere sin verden gjennom språk, men har ennå ikke fullt ut forstått språkets sosiale funksjon. Av denne grunn ser vi en bruk av språk basert på seg selv, siden det ville være å oppfylle en symbolsk snarere enn kommunikativ funksjon.Progressivt,ca 6-7 år, vil barnet tilegne seg teorien om sinnet. Dette vil lede henne til å forstå sosial interaksjon og betydningen av språk som et kommunikasjonsmiddel. I de fleste tilfeller ville de være tilstrekkelige stimulanser for barnet til å forlate egocentrisk tenkning og egocentrisk språk, noe som gir opphav til logisk tenkning og utvikling av språkens kommunikative sider.

Vygotskys egocentriske språkteori Vygotsky presenterer oss med en helt annen forklaring på egocentrisk språk. Han hevder atsosiokulturelle faktorer påvirker oss fra den tidligste barndommen

. Derfor avviser han Piagts premiss om at barn under 6 år ikke er interessert i sosial interaksjon. Forsøkene på kommunikasjon av babyene ville vise oss denne interessen i det sosiale livet.

For Vygotsky er språk født med en sosial og kommunikativ funksjon . Barnet snakker om å kommunisere med andre og utvikler i sin tur den symbolske funksjonen i den sosiale konteksten. Nå, gjennom bruk av språk, begynner barnet å oppdage en annen svært viktig funksjon av det. Det er språkets evne til å regulere atferd: Språket hjelper oss å strukturere våre tanker og handlinger.Egocentrisk språk, ifølge Vygotsky, ville være noe mer enn en bruk av språk som ville søke å forbedre selvregulering

. Av denne grunn virker det uten behov for en samtalepartner. Men da, hvorfor forsvinner selvsentrerte språk ved 6? Det er her en viktig prosess fremgår av Vygotskys teori, internalisering.Ved 6 års alderen ville barnet allerede kunne internalisere det egocentriske språket og gjøre det til en del av hans / hennes tenkning

. Dermed vil selvregulerende funksjon bli en del av vår indre diskurs. Denne teorien forklarer opprinnelsen til språk som den sentrale støtten til vår tenkning.Vi snakker om to svært alvorlige forsøk på å forklare årsakene og sammenhengen der egocentrisk språk utvikler seg. De ulike hypotesene, innrammet i slike forskjellige plan, har sterke og svake sider, og avhengig av det perspektivet språket blir undersøkt, vil dataene være svært forskjellige. Dette viser oss at språket er en kompleks prosess med mange nyanser og dimensjoner som krever en grundig etterforskning slik at vi kan finne noen svar på spørsmålene det reiser.