Teorien om årsakssammenheng: opprinnelse, utvikling og konsekvenser

Alle, på et tidspunkt, tolker oppførsel. Både vår oppførsel og andres.En psykologisk teori som forklarer hvordan vi tolker oppførsel er teorien om årsakssammenheng.Denne teorien, som tilhører sosialpsykologi, ble utviklet fundamentalt av Heider. Han definerte det som en metode for å vurdere hvordan folk oppfatter sin egen oppførsel og den som andre har.

Heider's årsakssammenhengsteori forsøker å analysere hvordan vi forklarer folks adferd og hendelser i livet.Med andre ord, hvordan lager vi oppgaver om atferd. For Heider har vi en tendens til å tilordne andres adferd til en av to mulige årsaker: En intern årsak (personlighetstrekk, intelligens, motivasjon, etc.) eller en ekstern årsak (flaks, situasjon, handlinger fra tredjeparter).

Årsaker til årsakssammenheng

Heiders tilskrivningsteori skiller bare mellom interne og eksterne oppgaver. Deretter la Bertrand Weiner ytterligere to faktorer til teorien.Heiders oppdrag ble kaltlokus for kontroll, som han la til stabilitet og kontroll.Hver av disse faktorene er forklart nedenfor:

  • Lokus for kontroll: Lokalet kan være internt eller eksternt, avhengig av person eller kontekst. Dette er relatert til selvtillit. En person som tilskriver hans feil på personlige forhold, vil få en merkbar nedgang i selvtillit. Du vil bruke et internt lokus av kontroll.
  • Stabilitet: Stabilitet er vurderingen vi gjør med hensyn til stabilitet over tid for atferd. Det refererer til varigheten av saken. Hvis et emne tilskriver hans mangel på de faktorer som han anser for å være stabile over tid (for eksempel vanskeligheter i en karriere), vil hans motivasjon for prestasjon reduseres. Tvert imot, hvis du tilskriver ustabile faktorer, vil motivasjonen for prestasjon ikke bli redusert.
  • Kontrollerbarhet: Denne termen refererer til om tolkningen skyldes eksterne faktorer, som ikke er avhengig av personen, eller intern, avhengig av personen. En ekstern faktor er uflaks, mens en intern faktor er mangel på ferdigheter. Når årsaken vurderes å være fra interne faktorer, reduseres motivasjonen for realisering.

Oppførelsesoppgaver

Causal oppgaver, som vi har sett, kan gjøres for atferd utført av seg selv eller andre.Til gjengjeld kan disse oppdragene ha et internt eller eksternt sted, kan være stabile eller ustabile, og kontrollerbarheten kan være intern eller ekstern. De forskjellige kombinasjonene som dukker opp er de som indikerer motivasjon og selvtillit.

For eksempel, hvis en ung mann vinner en rase konkurranse, kan det sies at det var fordi han trente mye og forberedt på det. Denne oppgaven er intern og refererer til en annen person. Men hvis den unge mannens seier skyldes mangelen på konkurranseevne, til det faktum at de andre deltakerne ikke var forberedt, ville det være en ekstern oppgave.

Den interne tildelingen av suksessene som stabilitet og kontrollerbarhet tilskrives er den mest positive.Disse typer oppgaver øker selvtillit og samtidig motivasjon. Tvert imot, hvis disse samme attributtene tilskrives feil, reduseres selvtillit, samt motivasjon.

Forskjeller i årsakssammenhengsteori

Samme person kan gjøre forskjellige årsaksoppgaver for lignende hendelser. På samme måte kanforskjellige mennesker gjøre forskjellige årsaksoppgaver for samme begivenhet. For eksempel, for noen som ikke bestått en test, skyldes kapasitetsmangel (intern og stabil årsak), for andre ville det være en konsekvens av testens vanskelighet (ekstern og ustabil årsak). Disse variasjonene, i tillegg til å påvirke selvtillit og motivasjon, har også en grunnleggende innflytelse på forventningene.

Avhengig av hvordan vi tolker andres oppførsel, tenker vi på en eller annen måte om dem. Men disse attributtene er ikke perfekte eller objektive.Ved mange anledninger gjør vi feil i å tolke atferd. Det er derfor årsakssammenhengsteori har gitt anledning til andre relaterte forskningsområder. Noen av dem er teorien om fundamental tilskrivningsfeil, kognitiv dissonans og lydighet.Når vi tolker atferd, bruker vi heuristikk og fordommer som fører oss til feil oppgaver. Ved mange anledninger er disse attributtene motivert av vår tidligere tro. Hvis tolkningen vi gjorde var forskjellig, ville den kognitive dissonansen bli generert, som vi pleier å unngå. I tillegg vil

årsakssammenhenger påvirke vårt forhold til folket hvis oppførsel vi vurderer.Vi pleier derfor å være mer oppmerksom på folk som har bedre tilskudd enn de som feiler: Vi vil adlyde mer og ta mer hensyn til deres mening.